Programul Regional Vest 2021 – 2027 (PRV)

Obiectiv de politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale

Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific RSO1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Intervenția regională 1.3.A – Sprijin pentru microîntreprinderi 

Apel de proiecte PRV/1.3.A/1 Producție – mediul urban 

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele patru județe din regiunea Vest, respectiv: Timiș, Arad, Caraș – Severin și Hunedoarea, din mediu urban sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest, inclusiv sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor, prin introducerea de metode noi sau avansate de producție, tehnologii sustenabile, măsuri pentru contracararea efectelor schimbărilor climatic și transformarea verde și digitală, în vederea dezvoltării întregului sistem regional de producție.

Condiții de eligibilitate

Solicitanți eligibili:

1. este o societate (conform Legii nr. 31/1990) sau societate cooperativă (conform Legii nr. 1/2005), sau care funcționează în baza OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare;

2. sediul social al solicitantului este situat în Regiunea Vest sau acesta deține un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021;

3. se încadrează în categoria microîntreprinderilor conform legii (un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei);

4. este Microîntreprinderi cu o vechime de minim 1 an fiscal integral și cu sediul social în Regiunea Vest sau care dețin un sediu secundar/punct de lucru în Regiunea Vest înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului cel târziu la data de 31.12.2021;

5. nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;

6. nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale;

7. are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

8. în situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare fie are codul CAEN autorizat la sediu, alte puncte de lucuru sau la terți, fie este înscris în actul constitutiv și la finalul implementării proiectului urmează să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului;

9. deține, de la depunerea cererii de finanțare, un drept real asupra locației unde se realizează investiția (dreptul real trebui să acopere inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare). Drepturile reale pot fi:

 • Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării:

i. dreptul de proprietate privată,

ii. dreptul de concesiune,

iii. dreptul de superficie,

iv. dreptul de uzufruct,

v. dreptul de folosință care rezultă dintr-un contract de închiriere/comodat.

 • Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire:

i. dreptul de proprietate privată,

ii. dreptul de concesiune, conform legislației în vigoare,

iii. dreptul de superficie, respectiv solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare.

10. îndeplinește cumulativ următoarele cerințe (pentru a demonstra punctele b) și c) se vor transmite rapoarte de expertiză contabilă):

 • în anul fiscal anterior depunerii proiectului are nr mediu de salariați 1.
 • își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe toata perioada aferenta proiectului (inclusiv 3 ani de durabilitate).
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 1 (unu) prin proiect (loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată) și menținerea pe perioada de 3 ani de durabilitate.  Nu se vor lua în calcul locurile de muncă nou create în activități suport: administrativ, contabilitate, juridic etc.

11. NU sunt eligible sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică.

Eligibilitate proiect:

1. locația de implementare a proiectului este în mediul urban, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest;

2. vizează un singur cod CAEN care se regăsește în Anexa 19_Domenii de activitate eligibile la GSF. Codurile CAEN eligibile se încadrează în una din următoarele clase:

 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbracaminte 
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie;
 • 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice; (doar codul CAEN 2060)
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiitor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport (doar codul CAEN 3020);
 • 31 Fabricarea de mobile;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.;
 • 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3. perioada de implementare a proiectului este de maximum 14 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029;

4. proiectul include măsuri de informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri din cadrul GSF și cu prevederile Manualului de identitate vizuală;

5. ăroiectul trebuie să conducă la o creștere sau o menținere a productivității muncii în anul 3 de durabilitate, comparativ cu exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Valoarea proiectului și finanțarea acordată

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 26.331.201 euro.

Valoarea minimă pentru asistența financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este de 30.000 euro, echivalent în lei, iar valoarea maximă este:

 1. maxim 200.000 euro – dacă veniturile aferente clasei CAEN  a investiție  sunt mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri din anul anterior depunerii cererii de finanțare
 2. maxim 60.000 euro –  dacă veniturile aferente clasei CAEN a investiție  sunt mai mici de 30% din cifra de afaceri din anul anterior depunerii cererii de finanțare sau nu au obținut deloc venituri din clasa CAEN a investiție (o activitate nouă la nivelul societății)

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderii unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, pe durata a trei exerciţii financiare consecutive.

Rata de cofinanțare

JudețulAradHunedoaraCaraș-SeverinTimiș
Asistență nerambursabilă maxim (%)83%90%90%76%
Contribuția solicitantului minim (%)17%10%10%24%

Activități eligibile

Investițiile sprijinite prin prezentul apel de proiecte propun creșterea competitivității microîntreprinderilor pe plan regional, național și extern prin creșterea capacităților de producție, susținerea inovării și utilizarea principiilor economiei circulare și constau în:

 1. Investiții în spații de producție de tip construcție industrială inclusiv asigurarea utilităților generale aferente;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie;
 3. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie – maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 4. Investiții în active necorporale – maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 5. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, inclusiv marketing – maximum 15% din valoarea cheltuielilor eligibile;
 6. Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să propună inovații în materie de produs/serviciu și/sau proces, după caz.

Cheltuieli eligibile/neeligibile

Cheltuieli eligibile/neeligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții, după cum urmează:  

1. Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrialăinclusiv asigurarea utilităților generale aferente

Sunt eligibile investiții exclusiv în spații de producție de tip construcție industrială – hală de producție, incluse la subgrupa 1.1. “Construcții industriale”: clasa 1.1.1. Clădiri industriale, clasa 1.1.2 Construcţii uşoare cu structuri metalice – hale de producţie, hale de montaj etc. și clasa 1.1.5 Piste și platforme, definite conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004.

În cazul proiectelor care propun execuție de lucrări care necesită Autorizație de Construire, costul eligibil pentru construcții – montaj (C+M),  este 700 euro/mp fără TVA,  conform HG 907/2016.

Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construire/extindere a spațiilor de producție trebuie să fie de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

2. Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie

Respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice – mașini, utilaje și instalații de lucru)” Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, cu excepția Subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din HG  nr. 2139/2004  care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe.

3. Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie

Include și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de exemplu: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe care fac obiectul investiției, inclusiv valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, trebuie să reprezinte minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

 4. Investiții în active necorporale

Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a maxim 10% din valoarea totală eligibilă a investiției.

5. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite

Include și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției. Cheltuielile eligibile includ:

 • taxa de participare, taxa de închiriere a stand-ului;
 • transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegați;
 • transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale;
 • servicii de marketing;

 6. Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice

 • promovarea reutilizării și stimularea utilizării produselor/materialelor ecologice, etc.
 • reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare;
 • investiții în eficientizarea eco-designului de produse;

7. Alte activități eligibile în cadrul proiectului

Se referă la activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității, precum și pentru autorizarea lucrărilor de construire: cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor și cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții.

Categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile aplicabile sunt detaliate în Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. La achizițiile din cadrul proiectului, pentru care TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal taxa pe valoarea adăugată este eligibilă.

Se vor utiliza opțiuni simplificate, 5% rată forfetară din costurile directe, pentru decontarea cheltuielilor aferente consultanței, auditului, comisioanelor, cotelor, taxelor și măsurilor de comunicare și vizibilitate.

  Sunt considerate neeligibile:

 – cheltuielile pentru achiziţionarea de imobile/procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;

– costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

– costuri administrative; chiriile și reparații, energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrative gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;

– cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor; contribuția în natură, amortizarea, leasing-ul;

– cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje second-hand;

 – cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004 , cu excepția clasei 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat;

– amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

– cheltuieli de mentenanță;

Criterii de evaluare și selecție

Demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse se va face în ordinea depunerii, sub rezerva încadrării în alocare.

 Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

1. Conformitatea administrativă

Etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice;

2. Evaluarea tehnică și financiară

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul Anexei 3.1_Grila ETF

3. Contractarea proiectelor

Se includ direct în etapa de contractare proiectele care au obținut 75 de puncte (prag de excelență), în ordinea depunerii.

Proiectele care nu întrunesc punctajul minim de 60 de puncte (prag de calitate), respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul Secțiunii I a grilei ETF, Anexa 3.1 la GSF, vor fi respinse de la finanțare.

Depunerea proiectelor

Prezentul apel de proiecte este un apel competitiv, cu depunere la termen.

Perioada de depunere a proiectelor 01/11/2023, ora 08:00 până la 01/12/2023, ora 08:00.

 Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web http://www.fonduriue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+  doar în intervalul menționat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *